top of page

Informacje o projekcie

Witryna internetowa zawiera podstawowe informacje w temacie rekrutacji kandydatów na menedżerów Punktów Informacji Handlowej. Zespół Rekrutacji utworzony został przy Sztabie Biura Społecznego Komitetu Organizacyjnego inicjatywy programowej „Gminne Strefy Rozwoju”. Mimo, że ze względów formalnych Organizatorzy przedsięwzięcia zobowiązani byli zgłosić w Urzędach Pracy możliwość zatrudnienia bezrobotnych, to jednak nie jest to typowy proces zatrudnienia osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Zatrudnienie jest jedynie efektem starań kandydata w procesie uzyskania statusu uczestnika projektu Akceleratory Biznesu Studentów. Komu ostatecznie nadany zostanie status uczestnika ABS decyduje jedynie Zespół Projektu ABS oraz Zespół Rekrutacji Kandydatów przy Spółdzielni Socjalnej „Edukator” . Nie obowiązują ograniczenia narzucane pracodawcy przy zatrudnianiu ludzi do pracy.

Organizatorzy projektu „Akceleratory Biznesu Studentów” kierują się wartościami chrześcijańskimi. Uczestnik projektu przed zatrudnieniem (podpisaniem kontraktu) powinien złożyć przysięgę wojskową. Uczestnik powinien mieć odpowiednio wysoką sprawność fizyczną i reprezentować preferowane poglądy. Jeżeli uczestnik projektu ABS utożsamia się z tymi wartościami może ubiegać się o zatrudnienie w lokalnej sieci LPIH. Więcej informacji o Komitecie i Gminnych Strefach Rozwoju można znaleźć w dziale Gminne Strefy Rozwoju.

Kontrakt menedżerski mogą otrzymać osoby w wieku od 19 do 55 roku życia. W okresie szkolenia preselekcyjnego oraz szkolenia „Partner Mikrobiznesu” proponowana praca może stanowić drugie, czyli uzupełniające źródło dochodu menedżera LPIH. Po okresie szkolenia wstępnego (preselekcji) realizowanej w pełni systemem kształcenia na odległość, kandydat może otrzymać warunkową promesę kontraktu menedżerskiego. Dla utrzymania wysokiego poziomu świadczonych przez menedżerów usług zasadnym będzie podjęcie szkolenia zasadniczego trwającego formalnie 5,5 miesiąca. Kandydat na menedżera LPIH powinien od października 2021 roku lub od lutego 2022 roku uzyskać status studenta polskiej uczelni wyższej. Zadania menedżera są bezpośrednio powiązane z pełnieniem funkcji kierownika lokalnej placówki Akademickiego Biura Karier oraz kierownika biura planowanej do utworzenia na terenie gminy: lokalnej Gminnej Strefy Rozwoju (nazwa własna wydzielonego obszaru na terenie administracyjnym gminy). Z tego powodu menedżer LPIH bez względu czy ma 60 lat czy 19 lat powinien podjąć studia na wybranej przez siebie uczelni wyższej. Może także nabyć status studenta rekomendowanej uczelni wyższej kształcącej w zakresie: zarządzania mikro oraz małą firmą, bankowości, finansów oraz w zakresie innych preferowanych kierunków.

STUDIA PRACA DOM - tymi trzema słowami – celami studenta - kierownika LPIH, możemy podsumować propozycję Sztabu Biura Inicjatywy Programowej kierowanej do mieszkańca gminy zainteresowanego uzyskaniem etatu (kontrakt menedżerski, pracowniczy lub cywilno-prawny). Zatrudnienie nastąpi w firmie na statusie lokalnej placówki informacji handlowej. Nowy podmiot gospodarczy zostanie utworzony, aby zapewnić Kandydatowi miejsce pracy w formule: Home office. Spółdzielnia Socjalna (osób prawnych) będzie pełnić zadania także dla partnerskich firm komercyjnych w Polsce oraz szczególnie w Niemczech i innych krajach tzw. „Starej Unii” . Kontrakt menedżera placówki LPIH może otrzymać jedynie uczestnik projektu Akceleratory Biznesu Studentów. Co to oznacza w praktyce? Aplikować może każdy. Jednak należy pamiętać, że projekt ABS jest kierowany do osób zainteresowanych podjęciem studiów (wiek studenta nie ma znaczenia). Tylko część osób (realnie) będzie mogła pełnić samodzielnie zadania kierowników lokalnych gminnych stref rozwoju zwanych w ramach inicjatywy programowej - Gminnymi Strefami Rozwoju. Kontrakt zawarty może być maksymalnie na 5 lat kalendarzowych. Po tym okresie można otrzymać nowy kontrakt do obsługi zadań Gminnej Strefy Rozwoju, jednak będzie to już poza zakresem zadań i celów inicjatywy programowej GSR. Działanie ma charakter dydaktyczny i kierowane jest tylko i wyłącznie do studentów lub osób, które status studenta nabędą w określonym czasie. Aby zaszła taka możliwość kandydat powinien uzyskać gwarancję powierzenia kandydatowi zadań kierownika placówki Akademickiego Biura Karier w gminie.  Skrócona informacja do opisu programu GSR i projektu ABS Kontrakt menedżera LPIH może otrzymać osoba – kandydat w wieku od 19 do 60 roku życia. Aby otrzymać szansę na podpisanie kontraktu menedżerskiego należy:

  • uzyskać status studenta (promesa nadania statusu studenta) polskiej uczelni wybranej przez studenta,

  • wystąpić z wnioskiem o nadanie statusu członka stowarzyszonego partnerskiej pozarządowej organizacji studentów,

  • uzyskać status uczestnika projektu „Akceleratory Biznesu Studentów,

  • podpisać kontrakt socjalno edukacyjny (rozpoczęcie procesu preselekcji kandydatów),

  • posiadać źródło dochodów finansowych (zatrudnienie) poza biurem programu GSR do czasu ukończenia szkoleń.

 

Praca Menedżera LPIH dzieli się na część społeczną oraz część komercyjną. Zadania kierownika gminnej placówki Akademickiego Biura Karier to społeczna część zadań studenta pracownika terenowej struktury biura Sztabu Inicjatywy Programowej. Natomiast zadania komercyjne (przynoszące dochody studentowi) realizowane będą z grupą partnerskich banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zgłoszenie możliwości pełnienia zadań menedżera placówki LPIH na terenie gminy dokonać poprzez formularz zgłoszenia kandydata na menedżera LPIH. Kandydat (po wypełnieniu i przesłaniu formularza) może otrzymać zgodę na udział w szkoleniu preselekcyjnym.

 

Zapraszamy do współpracy
Marian Jacek Dębski
Kierownik Zespołu  Rekrutacji LPIH

ul. Ludwika Rydygiera 8 budynek 35,

01-793 Warszawa

bottom of page