top of page

Jak powołać Spółdzielnię Socjalną

Organizatorzy projektu przypominają kandydatowi na uczestnika projektu, że kandydat nie jest członkiem założycielem spółdzielni. Może być jej prezesem wolontariuszem na statusie kursanta – uczestnika projektu ABS. Wszystkie dokumenty niezbędne do powołania spółdzielni dostępne są na stronie www.lpihlss.pl w zakładce „Powołanie spółdzielni socjalnej”. Ze względów organizacyjnych tymczasowym adresem administracyjnym siedziby nowej spółdzielni powinien być na adresie zamieszaknia Kandydata. Główny najemca mieszkania lub właściciel potwierdzia w formie umowy udostępnienie - użyczenie lokalu na siedzibę spółdzielni w tym także, że nie bedą spółdzielni naliczane koszty z tytułu funkcojonowania spółdzielni w danym mieszkaniu.

 

Uwaga do sposobu przygotowania dokumentów związanych z utworzeniem nowej spółdzielni. Dokumenty należy wypełniać wyłącznie komputerowo. Dokumenty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane a wniosek o nadanie statusu automatycznie odrzucony na etapie oceny formalnej. W dokumentach nie należy wpisywać pełnej daty obrad Zgromadzenia Założycielskiego a jedyne miesiąc i rok. Przykład wypełnienia: ……styczeń 2021 roku. ( należy przyjąć, że Zgromadzanie Założycielskie może zostać przeprowadzone o w terminie do 14 dni od daty przekazania do biura Projektu ABS kompletu dokumentów.) Z tego względu należy odpowiednio wpisać miesiąc możliwego do przeprowadzenia Zgromadzenia Założycielskiego nowej spółdzielni socjalnej osób prawnych jako poligon dobrych doświadczeń biznesowych uczestnika projektu).

Kandydat wypełnia w formie elektronicznej także następujące pakiety dokumentów:

  • dokumenty niezbędne do rejestracji spółdzielni w Sądzie wydział KRS: formularze KRS niezbędne do wpisania spółdzielni do rejestru, statut spółdzielni + pakiet uchwał dotyczących powołania spółdzielni, formularz Regon, formularz NIP, umowę użyczenia lokalu mieszkalnego na tymczasową siedzibę spółdzielni, oświadczenie kandydata na kursanta o objęciu funkcji prezesa zarządu;

  • pakiet umów z kandydatem na Prezesa Spółdzielni: kontrakt socjalno-edukacyjny, promesa umowy wolontariackiej - menedżerskiej.

Przyjęto, że nazwa własna lokalnej spółdzielni składać się będzie z wyrazów: Spółdzielnia Socjalna UNIA oraz nazwy miejscowości na terenie, której powołana będzie spółdzielnia socjalna. Nazwę miejscowości należy wpisać bez jej odmieniania. Przykład poprawnie wpisanej nazwy lokalnej spółdzielni: Przykładowo: Spółdzielnia Socjalna „UNIA Broniszewice". 

Następnie wszystkie ww. dokumenty w wersji edytowalnej i pdf. (w tym kontrakt socjalno edukacyjny i promesę kontraktu menedżerskiego należy przesłać na adres mailowy: krs@lpihlss.pl 

W tytule wiadomości należy umieścić nazwę powiatu oraz gminy. Przykład prawidłowego wpisany tytuł maila: Broniszewice_kandydat na prezesa ( nie należy odmieniać nazwy miejscowości). 

Dokumenty zostaną zweryfikowane i kandydat otrzyma mailem informację zwrotną o możliwości przystąpienia do wdrażania kolejnego etapu tworzenia spółdzielni socjalnej - udział w telekonferencji weryfikacyjnej. Podczas spotkań zostaną przedstawione zasady i warunki współpracy. Do czasu telekonferencji uważne przeczytanie ze zrozumieniem plików projektowych pozwoli uniknąć prowadzenia spotkania telekonferencyjnego z udziałem kogoś zaskoczonego propozycjami Biura Projektu ABS i projektu ABS. 

Uwaga organizacyjna. Przekazanie Kandydatowi zaproszenia do udziału w telekonferencji przed otrzymaniem od kandydata dokumentów w formie elektronicznej nie jest możliwe. W sytuacji, gdy po spotkaniach telekonferencyjnych maturzysta przyszły student nadal będzie zainteresowany otrzymaniem statusu uczestnika projektu a jednocześnie pełnieniem zadań Prezesa spółdzielni można rozpocząć ważny etap przygotowania do nadania statusu uczestnika projektu ABS, czyli powołania i uruchomienia funkcjonowania nowej spółdzielni socjalnej.

Dokumenty zweryfikowane przez Zespół weryfikacji wniosków zostają odesłane na email kandydata. Kandydat może wydrukować, podpisać i wysłać pakiet dokumentów do Warszawy. Będą to następujące dokumenty:

  • dokumenty niezbędne do rejestracji spółdzielni w Sądzie: 2 egzemplarze formularzy KRS niezbędne do wpisania spółdzielni do rejestru, 2 egzemplarze statutu spółdzielni + pakietu uchwał dotyczących powołania spółdzielni (Uwaga: do Warszawy prosimy nie wysyłać formularzy o nadanie numeru Regon i NIP !!!),

  • pakiet umów z kandydatem na Prezesa Spółdzielni: 2 egzemplarze kontraktu socjalno-edukacyjny, 2 egzemplarze promesy kontraktu menedżerskiego wolntariackiego o możliwości powierzenia funkcji prezesa zarządu spółdzielni po dokonaniu wpisu spółdzielni do rejestru sądowego KRS.

Wyszczególnione dokumenty z powyższych punktów należy wysłać na adres tymczasowego biura Projektu:  ul. Floriańska 18/8, 31-021 Kraków. Na kopercie prosimy umieścić dopisek „Rekrutacja LPIH". Należy także dopisać nazwę województwa, powiatu, gminy oraz miejscowość - siedziba nowej (mozliwej do utworzenia) spółdzielni socjalnej.

Dla usprawnienia pracy biura wolontariuszy Biura Projektu do koperty należy włożyć: zestaw podpisanych dokumentów oraz kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem pocztowym odpowiedniej wartości (przy uwzględnieniu wagi przesyłki) i z wypisanym adresem zwrotnym.

Powołanie spółdzielni

Gdy korespondencja dotrze do biura Projektu ABS (Projektu ), zwoływane jest Zgromadzenie Założycielskie członków założycieli nowej spółdzielni. Zostaje powołana nowa spółdzielnia socjalna. Zgromadzeni powierzają Kandydatowi pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni . Zatwierdzony zostaje skład członków Rady Nadzorczej. Od tego momentu kandydat na uczestnika projektu jest prezesem jednoosobowego Zarządu spółdzielni socjalnej - pełniącym swoje obowiązki na statusie wolontariusza.

bottom of page