top of page

Profil kandydata LPIH

Profil kandydata jest wyjściową oczekiwań Zespołu  projektu „Akceleratory Biznesu Studentów” ze struktury organizacyjnej Biura – Centrali Społecznego Komitetu Organizacyjnego inicjatywy programowej „Gminne Strefy Rozwoju".  Zapraszamy do zapoznania się z treścią  plików zawierających opis profilu kandydata. Profil kandydata to profil uczestnika projektu ABS. Oferta zatrudnienia jest kierowana  jedynie do uczestników projektu ABS (należy posiadać status uczestnika ABS).

Kredytowanie kosztów budowy domku (oraz mieszkania w domu wielorodzinnym) zapewniają partnerzy komercyjni Federacji. Kandydat w procesie uzyskania kontraktu menedżerskiego. Po uzyskaniu decyzji Zespołu Rekrutacji o warunkowym nadaniu statusu uczestnika projektu ABS kandydat może podpisać ( elektronicznie) kontrakt socjalno – edukacyjny pozwalający rozpocząć preselekcyjne szkolenie kandydata na menedżera LPIH, kierownika ABK a jednocześnie prezesa jednoosobowego zarządu lokalnej spółdzielni socjalnej. Szkolenie (część teoretyczna programu szkolenia) prowadzona będzie w 100% systemem kształcenia na odległość. W przyszłości czyli szkolenie główne w części dotyczącej zagadnień z dziedziny bankowości prowadzona będzie w języku angielskim. Koszty szkolenia finansuje w 100% biuro Federacji w Warszawie. Szkolenie preselekcyjne kandydatów w realnym podmiocie gospodarczym. Program szkolenia pozwoli menedżerowi(studentowi) poznać zadania wykonywane na rzecz funduszu inwestycyjnego oraz partnerskich banków i firm finansowych. Przewidziano także zagadnienia z zakresu procesu przygotowania inwestycji. Podczas spotkań telekonferencyjnych podane zostaną zasady naliczania wynagradzania menedżera (studenta) za wykonane zlecenia. Podane zostaną warunki, zasady dokonywania refundacji kosztów studiów, wypłaty uznaniowego stypendium . Stypendium oraz refundacje nie nastąpią tylko za same chęci do szkolenia. Realnie zaliczenie danego etapu programu kształcenia szkolenia preselekcyjnego wyrażone będzie otrzymaniem środków finansowych na spółdzielnię. Takie są zasady uzyskiwania dochodu obowiązujące w realnym świecie gospodarki rynkowej. Obowiązuje rynkowa zasad wypłaty środków finansowych: ile zarobisz tyle otrzymasz. Interesująca informacja Partnerzy komercyjni zapewnić mogą każdemu studentowi minimum godzinę dziennie kontaktu z osobą anglojęzyczną z sektora finansów. Jest to najlepszy sposób na szlifowanie języka, nomenklatury świata finansów w tym bankowców, pracowników funduszy inwestycyjnych z Wielkiej Brytanii, USA, państw Dalekiego Wschodu.Tylko osoba dostatecznie sprawnie potrafiąca komunikować się otrzyma w przyszłości najlepsze kontrakty. Organizatorzy są przekonani, że to nasi studenci otrzymają bardzo dobrze płatne kontrakty. Prosimy o tym zawsze pamiętać. Banki nie będą przekazywały środków pieniężnych studentom tylko, dlatego, że studenci obiecują się uczyć i nauczyć. Bonusy dodatkowe. Generalnie narzędzia do pracy przewidziane menedżerom LPIH zaprezentowane są w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Komercyjni partnerzy gwarantują studentowi kredytowanie (bez udziału własnego studenta) kosztów budowy i wyposażenia małego domku jednorodzinnego. Zasady te dość powszechnie (dla studentów) stosowane są w USA oraz krajach najlepiej rozwiniętych. Polska niestety z założenia nie jest w tej „lidze”. Udział w projekcie ABS to wskazanie drogi, którą studenci mogą wejść do klubu dla najlepszych. Oczywistym jest, więc fakt, że pierwszy rok studiów będzie wymagał dyscypliny oraz mądrego postrzegania perspektyw rozwoju zawodowego. Należy rozsądnie podchodzić do warunków refundowania kosztów studiów. Żadnych postaw roszczeniowych. Studia równolegle z efektywnym udziałem w szkoleniu z produktów banku. 

Efektem zawodowym programu kształcenia fakultatywnego jest:

  • poznanie produktów banku,

  • udział w zespołach analizy wniosków kredytowych,

  • udział w pracy zespołów przygotowania inwestycji.

Praca zespołowa w chmurze obliczeniowej pod okiem fachowców z banku pozwoli (stopniowo) opanować tę odpowiedzialna sztukę biznesu. Pozwoli być bankowcem – profesjonalistą. Bez zaliczenia praktyki zawodowej nie będzie możliwości uzyskania zatrudnienia. Refundacja kosztów studiów przez partnera komercyjnego może nastąpić dopiero po zaliczeniu realizowanej części praktycznej programu szkolenia fakultatywnego. Partner komercyjny może refundować nawet 100% pozycji kwalifikowanych kosztów studiów. Refundacja kosztów studiów Efektywna nauka, opanowanie części praktycznej ( umiejętności praktyczne) z programu szkolenia to okres wstępnej weryfikacji kandydatów. Możliwe do uzyskiwania (na wstępie programu szkolenia) przez kandydata dochody będą skromne. Jednak ostatecznie bilans „zamknięcia” wykaże nadwyżkę. Partnerzy komercyjni spodziewają się, że spółdzielnie socjalne prowadzone przez studentów będą uzyskiwać dochody pozwalające nie tylko pokrywać bieżące koszty studiów. Pozwolą zapewnić środki na bardzo godne życie studenta – prezesa zarządu spółdzielni. Program szkolenia jest programem kształcenia akademickiego fakultatywnego. Będzie prowadzony z udziałem lektorów – pracowników zagranicznych funduszy inwestycyjnych i polskich banków. Większość spotkań z tymi osobami będzie realizowana systemem telekonferencyjnym. Organizatorzy przewidzieli także spotkania (podczas zjazdów w Warszawie) bezpośrednie z grupą wykładowców (naszych szkoleń wykładowców) zagranicznych. Nawet krótka rozmowa w przerwie między wykładami, kiedyś będzie mogła owocować satysfakcjonującymi kontraktami po zakończeniu studiów. Będzie możliwa także praca w międzynarodowych zespołach przygotowania procesu finansowania inwestycji. Student powinien zdawać sobie sprawę, że już w czasie studiów będzie „obracać się” w elicie świata biznesu. Po ukończeniu studiów staniecie się „starymi” kolegami pracowników tych zagranicznych instytucji finansowych.

bottom of page