top of page

Studiujesz i pracujesz

Rekomendujemy, aby kandydaci uzyskali status studenta (2021 /2022 roku akademickiego). Na etapie rekrutacji (szkolenia preselekcyjne prowadzone tylko w formie kształcenia na odległość) kandydat nie otrzyma pensji, stypendium czy innych środków finansowych. To jest szkolenie a nie praca. Dopiero po zakończeniu (marzec 2021 roku) szkolenia preselekcyjnego może ubiegać się o skierowanie na szkolenie właściwe – kierunkowe dla osób z promesą podpisania kontraktu menedżerskiego pracowniczego a być może nawet cywilno prawnego menedżerskiego. Wszystko w tzw. „rękach” kandydata.

 

Studia równolegle z efektywnym udziałem w szkoleniu. Efektem zawodowym programu kształcenia jest:

  • poznanie produktów banku,

  • udział w zespołach analizy wniosków kredytowych,

  • udział w zespołach przygotowania inwestycji.

Praca zespołowa w chmurze obliczeniowej pod okiem fachowców z banku pozwoli (stopniowo) opanować tę odpowiedzialna sztukę biznesu. Pozwoli być bankowcem – profesjonalistą. Bez zaliczenia praktyki zawodowej nie będzie możliwości uzyskania zatrudnienia. Refundacja kosztów studiów przez spółdzielnię oraz partnera komercyjnego może nastąpić dopiero po zaliczeniu realizowanej części praktycznej programu szkolenia. Partner komercyjny oraz spółdzielnia mogą refundować 100% pozycji kwalifikowanych kosztów studiów.
Efektywna nauka, opanowanie części praktycznej ( umiejętności praktyczne) z programu szkolenia to okres wstępnej weryfikacji kandydatów. Możliwe do uzyskiwania (na wstępnie programu szkolenia) przez studenta dochody będą skromne. Jednak ostatecznie bilans „zamknięcia” wykaże nadwyżkę. Partnerzy komercyjni spodziewają się, że spółdzielnie socjalne prowadzone przez studentów będą uzyskiwać dochody pozwalające nie tylko pokrywać bieżące koszty studiów. Pozwolą zapewnić środki na bardzo godne życie studenta – prezesa zarządu spółdzielni. Realnie spółdzielnia socjalna(po uzyskaniu wpisu w KNF jako pośrednik kredytowy) będzie mogła uzyskiwać dochody do 200 tysięcy złotych rocznie. Program szkolenia jest tożsamy z realizowanym w przyszłości programem kształcenia akademickiego fakultatywnego i będzie prowadzony z udziałem lektorów – pracowników zagranicznych funduszy inwestycyjnych i polskich banków. Większość spotkań z tymi osobami będzie realizowana systemem telekonferencyjnym. Organizatorzy przewidzieli także spotkania (podczas zjazdów w Warszawie) bezpośrednie z grupą wykładowców zagranicznych. Nawet krótka rozmowa w przerwie między wykładami, kiedyś będzie mogła owocować satysfakcjonującymi kontraktami po zakończeniu studiów. Będzie możliwa także praca w międzynarodowych zespołach przygotowania procesu finansowania inwestycji. Student powinien zdawać sobie sprawę, że już w czasie studiów będziecie „obracać się” w elicie świata biznesu. Po ukończeniu studiów staniecie się „starymi” kolegami pracowników tych zagranicznych instytucji finansowych.
Korzyści materiale pozapłacowe studenta kierownika ABK, menedżera LPIH
Punkty tzw. „miękkie” uzyska kandydat (lub członkowie rodziny studenta) zainteresowany zamieszkaniem w domku jednorodzinnym, parterowym o wielkości od 90 m2. Domek zostanie wybudowany [w latach 2021 / 2022]na koszt Federacji PES bez udziału środków finansowych (kredytowych) , poręczeń kredytowych, weksli itp .Student nic nie deklaruje, nie składa, nie wpłaca. Forma prawna – status prawny domku – lokal pod wynajem z zagwarantowanym prawem uzyskania własności do zamieszkiwanego budynku mieszkalnego (domku). Student uczestnik projektu ABS a jednocześnie kierownik ABK i menedżer LPIH:
a) nie będzie zaciągać kredytu na koszty budowy,
b) nie będzie poręczycielem w procesie finansowania kosztów budowy.

Wizualizacja domu jednorodzinnego oraz budynku wielorodzinnego zatwierdzonych do realizacji w każdej gminie można zobaczyć w zakładce

 

bottom of page