top of page

Szkolenie wstępne i preselekcja

Kontrakt socjalny nie jest umową wstępną, warunkuje uzyskanie kolejnych umów menedżera LPIH.
1. Pierwsze szkolenie to etap preselekcji. Szkolenie to trwać będzie do końca marca 2021 roku. Zaliczenie tego etapu sprawdzania możliwości uzyskania zatrudnienia jako menedżer LPIH oznacza wydanie promesy warunkowej podpisania kontraktu menedżerskiego pracowniczego lub nawet cywilnoprawnego po zakończeniu szkolenia „Partner Mikrobiznesu”. W okresie tym kandydat  (ponownie podkreślmy) powinien mieć zapewnione źródła dochodu. Powód jest bardzo oczywisty !!! Organizatorzy informują, że w okresie szkolenia preselekcyjnego nie przewiduje się stypendiów, pensji itd. Preselekcja to okres sprawdzenia przez kandydata  swoich predyspozycji przywódczych ( bez kacykowania) . Kandydat wykona (z szablonu) przykładowy biznesplan z pełnym wnioskiem kredytowym. Opracowanie wniosków kredytowych będzie jego podstawą pracy zawodowej . „Dystrybucja” zleceń wniosków prowadzona będzie centralnie a praca – wykonywanie wniosków realizowana zawsze w zespołach (Home Office, wirtualne biuro-na zintegrowanej platformie obsługi zadań bankowych i funduszy inwestycyjnych). Będzie to główne zajęcie zarobkowe kandydata a docelowo studenta, menedżera LPIH, kierownika placówki ABK, prezesa zarządu mikro- spółdzielni socjalnej, kierownika umownego biura lokalnej gminnej strefy rozwoju.
Szkolenie (w tym szkolenie preselekcyjne) kandydatów –z realnym podmiotem gospodarczym to podstawa poprawnie realizowanych etapów szkolenia.  Środki finansowe dla  kandydata w przyszłości studenta nierozerwalnie wiążą się z wielkością miesięcznych dochodów - budżetu lokalnej spółdzielni socjalnej. Koszty funkcjonowania placówki ABK będą częściowo refundowane w efekcie współpracy z lokalnymi i nie tylko lokalnymi pracodawcami. Dla naszego kierownika (studenta) placówki ABK najważniejszym jest fakt, że podmiot ekonomii społecznej (LSS) powołany zostanie uchwałą Zarządów dwóch organizacji pozarządowych (w tym partnerskiej organizacji studentów). Stanie się tak już w okresie szkolenia preselekcyjnego. Dla wypełnienia programu szkolenia preselekcyjnego siedziba spółdzielni powinna znajdować się na adresie zamieszkania kandydata na menedżera LPIH / kandydata na kierownika placówki ABK. Tam także powinien znajdować się adres (wirtualnej siedziby) placówki Akademickiego Biura Karier. Zadania to oraz inne kandydat zobowiązany jest zaliczyć, aby uzyskać skierowanie na szkolenie zasadnicze.


2. Drugi etap to szkolenie „Partner Mikrobiznesu”. Szkolenie trwa 5, 5 miesiąca. W okresie tym będzie wypłacane stypendium, jest możliwa refundacja kosztów udziału w szkoleniu. Szkolenie trwa 5,5 miesiąca. Kandydat w okresie szkolenia głównego zobowiązany będzie uzyskać status studenta kierunków zaocznych i uzyskać rejestrację w lokalnym Urzędzie Pracy. Dla własnych korzyści finansowych kandydat powinien podjąć starania o uzyskanie skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym lub umowy trójstronnej finansowanej z budżetu lokalnego Urzędu Pracy (od kwietnia 2021 roku). Uzyskanie statusu studenta – słuchacza uczelni kierunków zaocznych jest warunkiem formalnym skierowania studenta na szkolenie finansowane z budżetu Urzędu Pracy. W dniu rejestracji student, kandydat na menedżera LPIH nie może już posiadać zatrudnienia. Procedura uzyskania statusu studenta – uczestnika projektu ABS podana jest w plikach do pobrania. Zapraszamy do zapoznania się z informacja poniżej.

 

Kilka informacji organizacyjnych.
Kandydat (przyszły student) będzie pełnić zadania prezesa (wolontariusza) jednoosobowego zarządu spółdzielni socjalnej powołanej dla zaliczenia szkolenia preselekcyjnego. Jest to bezpośrednio finansowo powiązane z zadaniami – pracą kandydata na rzecz placówki Akademickim Biurze Karier i spółdzielni (jako formy prawnej funkcjonowania LPIH). Te dwa zadania są niezbędne tak w okresie szkolenia ( preselekcyjnego) jak i w przyszłości dla zapewnienia miejsca obowiązkowych i fakultatywnych praktyk studenckich. W tym także szkolenia głównego od kwietnia 2021 roku. Spółdzielnia będzie:

  • a) miejscem praktyki zawodowej,

  • platformą generowania dochodów na wynagrodzenie menedżera.

Punkt LPIH oraz placówka ABK będzie częścią terenowej struktury sieci gminnych placówek Akademickich Biur Karier i placówek LPIH w całym kraju. W interesie studenta leży, aby spółdzielnia socjalna pilnie uzyskała wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. W okresie szkolenia preselekcyjnego prezes tej spółdzielni czyli student może otrzymać od Rady Nadzorczej zadanie dokonania wpisu spółdzielni socjalnej w Rejestrze Pośredników Kredytowych. Rejestr prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Tym samym już w okresie preselekcji kandydat na menedżera będzie wdrażać się do pełnienia zadań – kierownik placówki ABK, jednocześnie współpracownika (jako spółdzielnia) grupy banków (polskich i zagranicznych) oraz partnerskiego TFI. Oznacza to, że pracując komercyjnie zarobi na swoje studia, na koszty życia codziennego, Spółdzielnia będzie „poligonem” doświadczeń biznesowych, źródło wytwarzania dochodu, miejsce stażu zawodowego w okresie studiów. Realnie bez uzyskania statusu studenta (2020 / 2021 ) nie można otrzymać gwarancji wieloletniego kontraktu menedżerskiego – pracy w terenowej strukturze Federacji Podmiotów Ekonomii Społecznej w Warszawie Dlaczego? Gdyż profesjonalne wykonywanie zadań na rzecz banku, partnerskich funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje posiadane wykształcenie z dziedziny historii, opieki w przedszkolu itp. Gwarancja otrzymania kontraktu menedżerskiego placówki LPIH warunkowane jest znajomością produktów konkretnego banku. Informacja o formie studiów zintegrowanych indywidualnie z programem szkoleń i pracy w LPIH. System kształcenia na odległość eliminuje konieczność częstego, bezpośredniego udziału w wykładach w zjazdach.  Jednocześnie zapewni codzienny udział w wykładach. Taka techniczna i programowa możliwość uczelni wybranej przez studenta otwiera drogę do udziału w szkoleniu preselekcyjnym. Dla każdego kto zaliczył szkolenie preselekcyjne od II kwartału 2021 roku otwiera drogę do możliwości udziału w szkoleniu głównym. Student może dzielić czas na studia oraz pracę zarobkową. Dla wypełnienia programu szkolenia preselekcyjnego siedziba spółdzielni powinna znajdować się na adresie zamieszkania studenta – przyszłego kierownika placówki ABK, menedżera LPIH. Praca w formule: HOME OFFICE dobrze znanej i sprawdzonej w okresie pandemii wirusa COVID-19

bottom of page