top of page

Zadania kandydata

w preselekcji i w przyszłości (już jako studenta)

Zadanie (kandydata)  to uzyskanie kontraktu menedżerskiego po skończeniu szkolenia. Zanim to stanie się faktem należy  mieć wiedzę i umiejętności praktyczne w pełnieniu kilku funkcji. Członkowie Zespołu Rekrutacji rekomendują uważne zapoznanie się z Harmonogramem krok po kroku.

W pakiecie kroku pierwszego jest także:

  • złożenie deklaracji uzyskania statusu członka stowarzyszonego partnerskiej organizacji pozarządowej studentów z siedziba w Warszawie,

  • wypełnienie i podpisanie elektronicznie pakietu dokumentów związanych z utworzeniem przez Sztab Komitetu w Warszawie nowej spółdzielni socjalnej (osób prawnych) do zarządzania tą spółdzielnia socjalną przez kursanta.

Spółdzielnia jest platformą dydaktyczną do należytego przejścia szkolenia preselekcyjnego oraz (szczególnie) szkolenia głównego. Docelowo jako platformy generowania dochodów w tym na wynagrodzenie studenta- prezesa zarządu spółdzielni. Wypełnienie dokumentów  niezbędnych dla powołania nowej lokalnej spółdzielni socjalnej oraz wysłanie ich do Warszawy a następnie złożenie tych dokumentów (po otrzymaniu korespondencji zwrotnej z Warszawy) jest bezwzględnym warunkiem w procesie starania się mo status uczestnika projektu ABS a efekcie starania się o status menedżera LPIH.  Działania uzupełniające podane są w pliku Harmonogram. 

 

Kandydat powinien pamiętać, że uzyskanie kontraktu to nie jest oczywisty dla  aplikującego efekt bezpośredni oferty zatrudnienia złożonej w Urzędach Pracy przez Zespół Rekrutacji  przy Spółdzielni Socjalnej „Edukator” w Warszawie. Zatrudnienie – kontrakt menedżerski poprzedzony będzie zaliczeniem z wynikiem pozytywnych dwóch etapów szkoleń. W pakiecie działań na start jest udział w szkoleniu preselekcyjnym. Formalnie możliwe to będzie po podpisaniu (elektronicznie) kontraktu socjalno – edukacyjnego Wypełniony i podpisany (podpis elektroniczny) przez studenta dokument jest warunkiem nadania statusu uczestnika szkolenia preselekcyjnego – wstępnego. Zaliczone szkolenie może otworzyć kandydatowi drogę postępowania do uzyskania promesy podpisania kontraktu po zaliczeniu szkolenia głównego. Kontrakt należy rozumieć jako wyrażenie woli kandydata dla przeprowadzenia na koszt placówki szkoleniowej szkolenia preselekcyjnego. Część  zasadnicza zadań studenta (pod przyszłą komercyjną część zadań studenta). Środki finansowe oraz rzeczowe z przeznaczeniem także na wynagrodzenie (przyszłego studenta) menedżera  LPIH w gminie generowane będą przy spółdzielni socjalnej. Szefem tej lokalnej spółdzielni będzie student– kierownik placówki ABK. Spółdzielnia a nie student będzie jednocześnie współpracownikiem grupy banków (w tym z Niemiec) oraz partnerskiego TFI.

Spółdzielnia socjalna będzie:

  • „poligonem” doświadczeń biznesowych studenta,

  • źródłem wytwarzania dochodu,

  • miejscem stażu zawodowego w okresie studiów.

Ważna informacja: bez posiadania promesy nadania statusu studenta nie można otrzymać kontraktu. Dlaczego? Gdyż profesjonalne wykonywanie zadań na rzecz banku, partnerskich funduszy inwestycyjnych nie gwarantuje posiadania wykształcenie z dziedziny historii, opieki w przedszkolu itp. (to raczej oczywiste). Otrzymanie kontraktu menedżerskiego placówki LPIH warunkowane jest znajomością produktów konkretnego banku, funduszy w tym działań na rzecz utworzenia a następnie rozwijania lokalnej gminnej strefy rozwoju.  

 

Zadanie organizacyjne kandydata – na start:
Harmonogram postępowania dla uzyskania statusu uczestnika projektu ABS podany jest w zakładce DO POBRANIA oraz zakładce KURSANT .
Zadaniem (w skrócie) studenta kandydata na menedżera LPIH, kierownika placówki ABK w Gminie.
1) wskazanie (podpisana umowa użyczenia lokalu) adresu (wspólnego) na siedzibę:
a) placówki ABK,
b) placówki LPIH,
c) adresu administracyjnego nowej spółdzielni socjalnej.
Punkty tzw. „miękkie” uzyska student zainteresowany zamieszkaniem (lub członkowie rodziny studenta) w domku jednorodzinnym, parterowym o wielkości około 90 m2. Domek (jako cześć większego osiedla) powinien być zlokalizowany na terenie osiedla możliwego do realizacji w ramach lokalnej gminnej strefy rozwoju. Koszty budowy finansuje spółdzielnia zarządzana przez studenta. Wizualizacja typowego domku zamieszczona jest
w zakładce: pliki do pobrania. Domek będzie na statusie lokalu od wynajem z zagwarantowanym prawem uzyskania własności do domku. Ważna informacją. Domek będzie mieszkaniem „służbowym”. Z tego powodu student uczestnik projektu ABS:
a) nie będzie zaciągać kredytu na koszty budowy,
b) nie będzie poręczycielem w procesie finansowania kosztów budowy.
Kandydat w procesie uzyskania kontraktu menedżerskiego.
Po uzyskaniu decyzji Zespołu Rekrutacji o warunkowym nadaniu (okres preselekcji) statusu uczestnika projektu ABS należy:
podpisać ( elektronicznie) kontrakt socjalno – edukacyjny pozwalający rozpocząć szkolenie kandydata na menedżera LPIH, kierownika ABK a jednocześnie prezesa zarządu lokalnej spółdzielni socjalnej. Szkolenie (część teoretyczna programu szkolenia) prowadzona będzie w 100 % systemem kształcenia na odległość. Część programu szkolenia bankowego prowadzona będzie w języku angielskim. Koszty szkolenia finansuje w 100 % Sztab Inicjatywy Programowej w Warszawie. Program szkolenia pozwoli poznać zadania na rzecz TFI i partnerskich banków oraz firm procesu przygotowania inwestycji. Zagadnienie ważny, gdyż menedżer będzie koordynował proces utworzenia i następnie rozwoju gminnej strefy rozwoju,
o której mowa w zapisach programu HOSSA i Programie Współpracy Społecznego Komitetu Organizacyjnego inicjatywy programowej „Gminne Strefy Rozwoju” z siedzibą w Warszawie z władzami gmin.
Menedżera (kandydat) pozna zasady naliczania wynagradzania za wykonane zlecenia. Podane zostaną warunki, zasady dokonywania refundacji kosztów studiów. Refundacji kosztów, wypłata uznaniowego stypendium nie nastąpi tylko za same chęci studenta. Realnie zaliczenie danego etapu programu kształcenia fakultatywnego oznacza przekazanie środków finansowych na spółdzielnię, w której prezesem będzie student- menedżer PIH -kierownik ABK. Takie są zasady uzyskiwania dochodu obowiązujące w realnym świecie gospodarki rynkowej. Obowiązuje rynkowa zasad wypłaty środków finansowych: ile zarobisz tyle otrzymasz. Partnerzy komercyjni zapewnić mogą każdemu studentowi minimum godzinę dziennie kontaktu z osobą anglojęzyczną z sektora finansów. Jest to najlepszy sposób na szlifowanie języka, nomenklatury świata finansów w tym bankowców, pracowników funduszy
inwestycyjnych z W. Brytanii, USA, państw Dalekiego Wschodu. Tylko osoba dostatecznie sprawnie potrafiąca komunikować się otrzyma w przyszłości najlepsze kontrakty. Organizatorzy programu GSR są przekonani, że to nasi studenci otrzymają bardzo dobrze płatne kontrakty. Prosimy o tym zawsze pamiętać. Banki nie będą przekazywały środków pieniężnych studentom tylko, dlatego, że studenci obiecują się uczyć i nauczyć.
Bonusy dodatkowe. Komercyjni partnerzy gwarantują studentowi kredytowanie (bez udziału studenta) kosztów budowy i wyposażenia małego domku jednorodzinnego. Zasady te dość powszechnie (dla studentów) stosowane są w USA oraz krajach najlepiej rozwiniętych. Polska niestety powszechnie nie jest w tej „lidze”. Udział w projekcie ABS to wskazanie drogi, którą studenci mogą wejść do klubu dla najlepszych. Oczywistym jest, więc fakt, że pierwszy rok studiów będzie wymagał dyscypliny oraz mądrego dostrzegania perspektyw rozwoju zawodowego. Należy rozsądnie podchodzić do warunków refundowania kosztów studiów. Żadnych postaw roszczeniowych.

    .
 

bottom of page